11 de desembre del 2010

Què és una AMPA ?

1.    Què és una AMPA?

És la forma més eficaç que tenen els pares i mares d’organitzar-se dins del centre escolar.
Des de l’AMPA, podem establir una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills, basada en els principis propis d’una societat democràtica.
La tasca de les AMPA, organitzadora de serveis complementaris, suplent de responsabilitats de les administracions, i reivindicativa pel que fa a la qualitat de l’ensenyament, esdevé cada cop més important en la nostra societat.
Una bona gestió de l’AMPA comporta, però, obtenir la participació i dinamització global del centre; per això cal:
  • la col·laboració dels socis
  • l’assessorament de federacions i institucions locals per a desenvolupar les reunions i activitats
  • l’accès a la informació
  • la formació dels pares i mares i de les juntes directives
  • el suport dels i als mestres


2.    Com crear una AMPA

Per crear una associació de pares, cal que un grup de pares i mares ho decideixin en assemblea.
Una associació és una persona jurídica, constituïda conforme a dret, per la qual tres o més persones naturals posen en comú, sense ànim de lucre i de manera permanent o temporal, els seus coneixements o la seva activitat, al servei d’uns fins determinats i lícits.
Documentació bàsica que cal presentar per a la inscripció:
1.- Sol·licitud, per duplicat, dirigida al conseller de Justícia (per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques), on se sol·liciti la inscripció de l'Associació en el Registre, acompanyada dels documents següents:
2.- Acta fundacional, per duplicat, amb les signatures originals de tots els socis fundadors (tres persones com a mínim), fent esment dels noms, cognoms, DNI i domicilis.
A l'acta hi han de constar tres acords: (model acta fundacional)
- a)la constitució de l'Associació -consignant concretament la denominació social, que haurà de coincidir exactament amb la que figuri als estatuts-
- b)l’aprovació dels estatuts. S’hi farà constar la data de la reunió.
- c)la composició de la junta directiva.
3.- Estatuts, un exemplar, pels quals ha de regir-se l'Associació. Han d'anar datats (data de l’acta fundacional), i hauran de contenir al final la signatura del president i el secretari de la junta directiva. S’haurà de procurar que, sota de les signatures, hi quedi espai suficient (uns 8 cm) per col·locar-hi la diligència d’inscripció al Registre. Els estatuts s'han de presentar sense rectificacions ni ratllades.
Aspectes a considerar:
  1. El nom de l’AMPA que figuri als estatuts ha de ser exactament igual al que figuri a l’acta de l’assemblea fundacional de l’AMPA, o a l’assemblea en que es camvii alguna cosa dels Estatuts. Si es vol utilitzar també una forma abreujada del nom complet de l’associació, cal fer-ho constar, també, als estatuts.
  2. Convé redactar i aprovar també un reglament de règim interior de l’AMPA que desenvolupi amb detall tot allò que estableixen els estatuts, contemplant especialment lo referent a l’organització i funcionament diari i ordinari de les activitats previstes per l’AMPA.
4.- Quan el domicili de l’Associació estigui ubicat en el Centre Escolar, cal adjuntar-hi una autorització de la direcció del Centre.
On podeu portar la documentació:
- Al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, on s'adjudicarà a l'Associació el número de registre corresponent.
- A les delegacions territorials del Departament de Justícia
- A les oficines d'atenció al ciutada.

 

3.    Estatuts

Aqui podeu trobar un model d'estatuts per la vostra associació (model d'estatuts)
Legalitzats i inscrits al Registre d’Associacions de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya, amb el seu corresponent número de registre.

4.    Modificació d'Estatuts

El procediment legal per tal de fer qualsevol modificació als vostres estatuts és el següent:
1.Una sol·licitud, a la qual s'acompanyarà:
2.Un certificat, per duplicat, de l’acord de l’assemblea general extraordinària en el qual figuraran els articles modificats, signats pel secretari amb el vistiplau del president (ambdós signants hauran de figurar amb els seus càrrecs respectius en el protocol del registre d’associacions).
3. Un exemplar dels estatuts original, amb les modificacions introduides al text, i a l’acabament una diligència en la qual el secretari amb el vistiplau del president certifiqui que els estatuts són els aprovats a l’assemblea general extraordinària de la data (cal posar la data).

 

5.    Actualització Junta Directiva

Cal notificar al registre qualsevol canvi en la composició de la junta directiva, mitjançant un certifcat (model de certificat)

Font: FaPaC (http://www.fapac.cat/node/32#llista)